Конституцията на Република България (чл.48, ал. 5) дава право на работниците и служителите на здравословни и безопасни условия на труд. Принципите за това са установени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд и други нормативни актове

Като работодател, вие сте длъжен да осигурите здравословни и безопасни условия на труд на своите подчинени, независимо от големината и спецификата на провежданата от вас дейност.

Инцидентите на работното място и професионалните заболявания променят човешки съдби, а в някои случаи могат и да сринат вашия бизнес.

Оценката на риска на работните места, плановете и мерките по отстраняването им са от първостепенна важност за сигурността както на вас, така и на вашите подчинени и клиенти.

Профилактичните прегледи, анализирането на здравословното състояние на хората и последващите действия по подобряването им създават увереност за вашата загриженост и съпричастност за здравето на вашите подчинени и изграждат лоялност. 

Разбира се, вие не можете да елиминирате напълно всички рискове от трудови злополуки и професионални заболявания, но сте задължен да ги установите и минимизирате, за да предпазите хората, които работят за вас.


За да можете да се фокусирате върху управлението и развитието на вашия бизнес, ние от Службата по трудова медицина към „РИСКПРЕВЕНТ” ООД, имаме готовност да поемем организирането на дейностите и мероприятията, свързани със здравословните и безопасни условия на труд.